Balsfjord - Skaidi
Ny 420 kV-ledning fra Balsfjord i Troms til Skaidi i Finnmark

Balsfjord - Skaidi

Den nye kraftledningen er nødvendig for å ivareta forsyningssikkerheten i Finnmark. Ledningen vil legge til rette for økt verdiskapning i landsdelen og bidra til at utbygging av ny fornybar energi kan realiseres.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

 

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Av HMS-hensyn bygges ledningen sekvensielt, for å sikre en kontrollert og sikker bygging. Samtidig viser nye analyser at forventet forbruksvekst er utsatt og derfor vil behovet for økt overføringskapasitet fra Skillemoen til Skaidi komme lenger frem i tid.


Prosjektet er nå igang med bygging av ledning på første delstrening fra Balfjord til Reisadalen. Entreprenør på streningen har startet med mastefundamenter i begge ender av strekningen, både fra Balsfjord og fra Reisadalen. De første mastene reises våren 2017. Både Skaidi og Skillemoen transformatorstasjoner forberedes for oppstart, forespørsler er sendt ut. Oppstart av ledning på neste delstrekning, fra Reisadalen til Skillemoen, vil skje sommer 2017.

Område
Kartillustrasjon på prosjektområde for Ofoten-Hammerfest

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost