Bilde av høyspentmast med bjørkeris i forgrunnen
Skaidi - Varangerbotn
Ny 420 kV-ledning

Skaidi - Varangerbotn

Formålet med den nye 420 kV kraftledningen som Statnett planlegger fra Skaidi til Varangerbotn er å tilrettelegge for både økning av forbruk og produksjon av kraft i Finnmark.

Ledningen er en forlengelse av 420 kV kraftledningen Balsfjord – Skaidi.

Publisert - Sist oppdatert
Utredning

Alle prosjekter starter med planleggingsfasen. I en slik fase er følgende viktig:

  • Identifisering av behov
  • Konseptvalgutredninger 
  • Ekstern kvalitetssikring 

Statnett har ansvaret for å planlegge og søke om å gjennomføre de prosjektene vi mener er samfunnsmessige rasjonelle.

Planlegging

En alminnelig konsesjonsprosess starter med en melding fra Statnett til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som sendes ut på en offentlig høringsrunde. I neste omgang sender Statnett inn en konsesjonssøknad til NVE, som etter offentlige høringsrunder sender sin innstilling til Olje- og energidepartmentet (OED). Eventuelle klager fra berørte parter vurderes av NVE og oversendes til OED som avgjør klagesaken. Endelig vedtak skjer ved Kongen i statsråd.

Utbygging

Prosjektet har nå begynt byggefasen. En slik fase kan omfatte skogrydding, bygging og utbedring av nye og eksisterende veier, etablering av helikopterlasteplasser og oppstillingsplasser for vinsjer og linetromler, utførelse av betongfundamenter, montasje av master og montasje/strekking av linjer. 

Område
Illustrasjon på prosjektområdet for Varangerbotn-Skaidi

Nyheter om prosjektet

email Få nyhetsvarsel om dette
prosjektet på epost